Archeológom sa vo Vrábľoch podaril úžasný objav! Zrejme tu ležalo najstaršie mesto v Európe!

0
2735
views

Archeológovia zrejme objavili najstaršie mesto v Európe. Ležať by malo pri meste Vráble a poznáme ho pod názvom Fidvár. Toto mesto v staršej dobe bronzovej obývalo tisícky obyvateľov rôznych sociálnych vrstiev!

V danej lokalite v staršej dobe bronzovej bývalo minimálne 1 000 osôb, čo v danej dobe predstavuje naozaj mimoriadne veľkú populáciu. Dovtedy známe sídliská mali najviac 300 obyvateľov. Lokalita bola osídlená už v období neskorej doby kamennej, asi 4 000 – 3 000 rokov pred n.l. a v staršej dobe bronzovej asi 2 100 – 1 450 rokov pred n.l. bolo toto sídlisko obkolesené tromi priekopami. V areáli archeológovia našli vyše 160 pôdorysov obydlí, ktoré boli usporiadané vo viacerých radoch pozdĺž celého kruhového opevnenia.

V centrálnej časti mesta bývala zrejme elita, na čo poukazuje kameň pri stavbe domov, ako aj drevenné podlahy, zatiaľ čo obydlia nižších vrstiev boli postavené z prútia, hliny a dlážka z udupanej zeme.

Vráble sú mesto ležiace v Nitrianskom kraji. V meste je rímskokatolícky kostol Panny Márie Kráľovnej (Uhorska) z roku 1901 a kaplnka sv. Urbana.

Územie mesta bolo osídlené už v neolite (6000 – 2000 pred Kr.). Archeologicky je doložené opevnené sídlisko hatvanskej a maďarovskej kultúryzo staršej doby bronzovej, kostrové hroby zo strednej doby bronzovej, sídlisko halštatské a laténske, germánska osada z 2. – 4. storočia, slovanské sídlisko z 9. storočia.

Vráble sú prvýkrát písomne doložené v roku 1265 ako Verebel. Od roku 1294 boli Vráble trhovým miestom. V 13. storočí obec patrila ostrihomskému arcibiskupstvu. Od polovice 16. storočia sa vyvíjali ako zemepánske mestečko. V erbe mali svätého Vojtecha.

Vráble boli v čase protitureckých bojov dôležitým oporným bodom. Prvým náporom Turkov bolo mestečko vystavené už v roku 1530. Až v roku 1624 sa rozhodlo, že tu bude postavená pevnosť na obranu mesta a okolia známa aj ako Zemný hrad. Jej obrancovia mestečko pred Turkami v roku 1626 uchránili, ale v roku 1653 Turci obranu prekonali a mesto vyplienili.

V roku 1918 po rozpade Rakúsko-Uhorska sa mesto stalo súčasťou Česko-Slovenska. Výsledkom Prvej Viedenskej arbitráži bolo, že Vráble sa stali súčasťou Maďarska v rokoch 1938 – 1945.